Datenschutz

Korzystanie ze strony internetowej www.gs-software.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.gs-software.pl. Zawiera również politykę korzystania z usługi newsletter.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail office@gs-software.pl.

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.gs-software.pl nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony.

§2
DEFINICJE

„Administrator” – GS Software Sp. z o.o. ul. Ogłęczyzna 20, 31-589 Kraków, Polska, NIP: 679-31-25-342 REGON: 364 059 907

„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

„Strona” – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.gs-software.pl.

„Newsletter” lub „usługa Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora,

„Umowa usługi Newsletter” lub „Umowa Newsletter” – oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie usługi Newsletter. W celu jej zawarcia należy wypełnić interaktywny formularz, a następnie potwierdzić zapis w e-mailu potwierdzającym otrzymanym drogą elektroniczną.

„Strefa klienta” lub „usługa Strefa klienta” – oznacza odpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi za pomocą prywatnego konta dostępu online do plików instalacyjnych oprogramowania.

„Umowa o świadczenie usługi Strefa Klienta” lub „Umowa Strefa Klienta” – oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie usługi Strefa Klienta. W celu jej zawarcia należy skontaktować się z Administratorem, a następnie podpisać umowę o świadczenie usługi.

§3
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze.

3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu wysyłania newslettera, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach lub produktach oferowanych przez Administratora.

4. Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Użytkownik ma prawo do przenoszenia jego danych osobowych i wniesienia skargi do Prezesa UODO.

5. Dane Użytkownika nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi, ani poza obszar Unii Europejskiej.

6. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony.

7. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych to nie będzie mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.

8. Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie w celach marketingu produktów i usług Administratora, w tym na poddanie ich profilowaniu dla potrzeb przygotowania zindywidualizowanej oferty. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych oraz sprzeciw wobec profilowania w tym celu.

9. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

10. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.

11. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.

12. Administrator niniejszym informuje, że korzysta z systemu do wysyłki newslettera FreshMail, którego dostawcą jest FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków, z którym to Administrator zawarł umowę powierzenia danych. Podmiot ten gwarantuje poufność danych przechowywanych w jego bazie i na jego serwerach. Podmiot ten gwarantuje wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO.

13. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: – FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego FreshMail.

14. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako „UODO”).

15. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w celu i w zakresie wynikającym z udzielonych zgód.

16. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią:

- udzielona przez Użytkownika zgoda

- wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług.

§4
FORMULARZE

Administrator stosuje pięć rodzajów formularzy w ramach Strony:

1. Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że zgadzasz się z Polityką prywatności.

2. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

3. Formularz zgłoszenie awarii – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora w celu zgłoszenia awarii. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

4. Formularz zostań dystrybutorem – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

4. Formularz logowania do Strefy Klienta – umożliwia zalogowanie się Użytkownika na prywatne konto na którym udostępniane są pliki instalacyjne oprogramowania. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

§5
USŁUGA NEWSLETTER

1. W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane.

2. Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.

3. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.

4. Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy Newsletter.

5. W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać podany adres e-mail, podany przez Użytkownika w formularzu zapisu.

6. W celu zwarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:

6.1. Wypełnienia formularza Newsletter

6.2. Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies

6.3. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w zbiorze Newsletter w celu przesyłania informacji handlowych i materiałów marketingowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego.

6.4. Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

6.5. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.).

7. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter.

8. Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje rozwiązanie umowy na świadczenie usługi Newsletter.

9. Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony zgodnie z ust. 6.1.

10. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Dokona tego przez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści „Nie chcesz otrzymywać więcej naszego newslettera, tutaj możesz się wypisać.”. Może też zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem.

11. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

§6
USŁUGA STREFA KLIENTA

1. W celu korzystania z usługi Strefa Klienta Użytkownik jest zobowiązany podpisać umowę o świadczenie usługi z Administratorem.

2. Warunki świadczenia usługi są określone w umowie o świadczenie usługi Strefa Klienta.

3. Administrator świadczy usługę Strefa Klienta odpłatnie.

5. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Strefa Klienta.

4. Zawarcie umowy Strefa Klienta jest możliwe w każdym momencie, poprzez skontaktowanie się z Administratorem i poinformowanie go o chęci przystąpienia do usługi. Zgłoszenie może nastąpić w formie telefonicznej lub poprzez wypełnienie formularzy kontaktowych dostępnych na stronie.

5. W celu świadczenia usługi Strefa Klienta, Administrator będzie przetwarzać podany adres e-mail, podany przez Użytkownika w Umowie o świadczenie usługi Strefa Klienta.

6. Umowa wygasa z końcem okresu na jaki została zawarta, jednakże może zostać przedłużona na kolejne okresy.

§7
TECHNOLOGIE

1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

1.1. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

1.2. Wbudowany Tag Remarketingowy – w celu wyświetlania w wynikach wyszukiwarki linków sponsorowanych oraz reklam. Tag Remarketingowy korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Wyświetla reklamy produktów Administratora, gdy Użytkownicy przeglądają witryny należące do sieci reklamowej Google lub szukają w Google terminów związanych z produktami lub usługami Administratora. Pomagają udoskonalić ofertę produktową.

2. W celu korzystania ze strony internetowej www.gs-software.pl niezbędne jest posiadanie:

2.1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet

2.2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail

2.3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§8
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.

2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na stronie w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

§9
POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Strona może zbierać informacje w sposób automatyczny.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

3.1. dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

3.2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

4. W ramach Strony stosowane jest pięć zasadniczych rodzajów plików cookies:

4.1. „Sesyjne” pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4.2. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4.3. „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;

4.4. „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;

4.5. „Reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§10
INFORMACJE O LOKALIZACJI (ANDROID)

1. Podczas rejestracji w usłudze mobilnej T&T pojawi się prośba o pozwolenie na udostępnianie lokalizacji. Informacje gromadzone są za pośrednictwem danych komórkowych oraz sygnałów GPS. Aby uzyskać najlepszą dostępną usługę, aplikacja prosi o włączenie usług lokalizacji w trybie „Pozwól przez cały czas”. Używamy danych lokalizacji, aby uzyskać podgląd statusu zamówienia, trasy przejazdu, szczegółów załadunku oraz wspieranie rozwiązywania problemów z tym oprogramowaniem. Użytkownicy systemu Android mają do wyboru trzy ustawienia lokalizacji: A. Pozwól przez cały czas: Będziemy mogli gromadzić informacje o Twojej lokalizacji w dowolnym momencie, dopóki aplikacja pozostaje uruchomiona. B. Zezwalaj tylko podczas używania aplikacji: Ta opcja może spowodować złe odczyty lokalizacji w aplikacji T&T. Korzystanie z aplikacji nie będzie możliwe. C. Odmów: Ta opcja wyłącza usługi lokalizacyjne w aplikacji T&T. Korzystanie z aplikacji nie będzie możliwe.

2. Dane z odbiornika GPS (lokalizacja), gromadzone w aplikacji mobilnej T&T, wysyłane są bezpośrednio do firmy o wyłącznych prawach do aplikacji.

3. Zarządzamy Twoimi danymi lokalizacyjnymi zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności.Powyższe fragmenty polityki Prywatności chronione są prawami autorskimi, które przysługują Paweł Kępa, ul. Brzozowa 1, 64-735 Miały i zostały zaczerpnięte ze strony www.malawiejskafirma.pl.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony www.wszystkoociasteczkach.pl.

Informacje o usługach przedstawione na stronie www.gs-software.pl obowiązują od 25 maja 2018 r.Newsletter

Subscribe Newsletter

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.